-


Uzman

Göynücek Yeg

  • İl: AMASYA
  • İlçe: GÖYNÜCEK
  • Tarih: 22-03-2023 1 hafta önce
GÖYNÜCEK YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI
GÖYNÜCEK Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları
taşıyan 2 adet uzman alacaktır.
Adaylarda Aranacak Genel Koşullar
a) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
b) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı
açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı
KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
(Adli Sicil Kaydı)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak. (Sağlık Raporu)

1. Uzman Pozisyonu
1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği
hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere
Uzman istihdam edilecektir.
1.2 Uygunluk Kriterleri
a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun
olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
b) En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en
az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl
herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış
olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından
aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)
1.3 Sıralama Kriterleri
Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır
a) Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje
Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması
(Sertifika/Katılım Belgesi)

b) Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje
hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan
alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu
gösteren yazı)
c) Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması
d) Adayın ikametgâhının YEG alanında olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde
çalışmış olması
e) Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler,
pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak
değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15,
(e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

2. Başvuru Süreci
Başvuruların en geç 18/07/2022 saat 17:00'ye kadar elden veya posta veya elektronik posta
yoluyla yapılması gerekmektedir.
Başvuru Formu web adresimizden veya aşağıda adresi yazılı Dernek
Ofisimizden temin edilebilir.
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Uzman İşe Alım
İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata
davet edilecektir.
Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin
eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuru değerlendirme sonuçları Web sitemizde yayınlanacaktır.
Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki
belgeler istenecektir:
- Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu
- İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı
zorunlu
- Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
- Adli Sicil Kaydı
- Sağlık Raporu
- Sertifika/Katılım Belgesi
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İl muhaberi

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize
ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe
başlamaya hak kazanacaklardır.
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin web
sayfasında veya Dernek Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve
yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik
posta adresine ayrıca gönderilecektir.

Adres: Cumhuriyet mah. Bilal Kara Sk Köy Konut No: 12 GÖYNÜCEK AMASYA
AŞAĞIDAKİ HEMEN BAŞVUR SEKMESİNE TIKLAYIN. DETAYLARI GÖRÜNTÜLEYİN.We Google